قیمت محصولات

ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
وزن تقریبی
(گرم)
بسته بندی تعداد در کارتن
(قالب)
وزن کارتن
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
۱ پلاک 4 پلاک ۴ ۱٫۹ × ۲۰ × ۴ ۲۶۰ کارتن ۱۱۵ ۲۹ ۱۰۰
۳ ال 4 ال ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۴ ۵۵۰ کارتن ۵۰ ۲۷٫۵ ۲۵
۳ ال نیمه 4 ال نیمه ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۴ ۳۳۰ کارتن ۶۰ ۲۰ ۲۵
۵ حصیری نیمه 4 حصیری نیمه ۴ ۲٫۲ × ۱۰ × ۴ ۱۴۰ کارتن ۱۸۰ ۲۵٫۵ ۲۱۰
۶ پلاک 5.5 پلاک ۵٫۵ ۱٫۹ × ۲۰ × ۵٫۵ ۳۵۰ کارتن ۶۹ ۲۴ ۸۰
۷ پلاک نیمه 5.5 پلاک نیمه ۵٫۵ ۱٫۹ × ۱۰ × ۵٫۵ ۱۸۰ کارتن ۱۳۲ ۲۴ ۱۶۰
۸ ال 5.5 ال ۵٫۵ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۳۰ کارتن ۴۰ ۲۹٫۵ ۱۸
۹ ال نیمه 5.5 ال نیمه ۵٫۵ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۵٫۵ ۴۵۰ کارتن ۴۸ ۲۱٫۵ ۱۸
۱۰ پلاک 22 پلاک ۲۲ ۱٫۹ × ۲۲ × ۵٫۵ ۳۸۰ کارتن ۶۹ ۲۶٫۵ ۷۴
۱۱ پلاک نیمه 11 پلاک نیمه ۱۱ ۱٫۹ × ۲۲ × ۵٫۵ ۱۹۰ کارتن ۱۳۸ ۲۶٫۵ ۱۴۵
۱۲ پلاک 26 پلاک ۲۶ ۲٫۱ × ۲۶ × ۵٫۵ ۵۸۸ کارتن ۴۵ ۲۶٫۵ ۶۳
۱۳ پلاک 8 پلاک ۸ ۲٫۴ × ۳۳ × ۸ ۱۱۰۰ کارتن ۲۷ ۳۰ ۳۵
۱۴ ال 8 ال ۸ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۸ ۱۱۰۰ کارتن ۳۰ ۳۳ ۱۲
۱۵ ال نیمه 8 ال نیمه ۸ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۸ ۷۰۰ کارتن ۳۶ ۲۵٫۵ ۱۲
۱۶ لفتون (10 سوراخ) لفتون (۱۰ سوراخ) ۵٫۵ × ۲۲ × ۱۰ ۱۴۰۰ فله

.