محصولات

دسته بندی محصولات

محصولات آجرنما سازه گستر به چهار دسته آجر زرد، آجر قرمز، آجر گلبهی و آجر نسوز تقسیم میشود. هر دسته از محصولات به تنهایی و یا ترکیبی در نما استفاده میشود.

محصولات - آجر نسوز محصولات - آجر قرمز محصولات محصولات - آجر زرد
آجر نسوز
آجر قرمز آجر گلبهی آجر زرد

 

 

 

مروری بر محصولات

آجر نما پلاک ۷ سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد ۷*۳۲*۲٫۵ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۹۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۴۲ عدد با بند – ۴۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز پلاک ۷ سانت کلیک کنید.

آجر نسوز پلاک 7 سانت در چهار رنگ

آجر نسوز پلاک ۷ سانت در چهار رنگ

آجر نما ال ۷ سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد ۷*۱۰-۲۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۹۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۱۳ عدد با بند – ۱۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز ال ۷ سانت کلیک کنید.

آجر نسوز ال 7 سانت در چهار رنگ
آجر نسوز ال ۷ سانت در چهار رنگ

آجر نما پلاک ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۴*۲۰*۲ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۲۷۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۱۰۰ عدد با بند – ۱۲۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک ۴ سانت کلیک کنید.

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما پلاک ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما پلاک نیمه ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۴*۱۰*۲ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۱۴۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۲۰۰ عدد با بند – ۲۵۰ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک نیمه ۴ سانت کلیک کنید.

آجر نما پلاک نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک نیمه ۴ سانت

آجر نما ال ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۴*۱۰-۲۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۵۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۲۰ عدد با بند – ۲۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال ۴ سانت کلیک کنید.

آجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما ال ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما ال نیمه ۴ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۴*۱۰-۱۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۳۲۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۲۰ عدد با بند – ۲۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال نیمه ۴ سانت کلیک کنید.

آجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما ال نیمه ۴ سانت

آجر نما پلاک ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۵٫۵*۲۰*۲ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۳۵۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۷۶ عدد با بند – ۹۱ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک ۵٫۵ سانت کلیک کنید.

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما پلاک ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما پلاک نیمه ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گالهی با ابعاد ۵٫۵*۱۰*۲ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۱۷۵ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۱۵۲ عدد با بند – ۱۸۲ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک نیمه ۵٫۵ سانت کلیک کنید.

آجر نما پلاک نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال نیمه ۵٫۵ سانت

آجر نما ال ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۵٫۵*۱۰-۲۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۷۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۱۶ عدد با بند – ۱۹ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال ۵٫۵ سانت کلیک کنید.

آجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما ال ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گلبهی

آجر نما ال نیمه ۵٫۵ سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد ۵٫۵*۱۰-۱۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۵۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۱۶ عدد با بند – ۱۹ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال نیمه ۵٫۵ سانت کلیک کنید.

آجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال نیمه ۵٫۵ سانت

.