شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
وزن تقریبی
(گرم)
بسته بندی تعداد در کارتن
(قالب)
وزن کارتن
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
1 پلاک 4 پلاک 4 1.9 × 20 × 4 260 کارتن 115 29 100
3 ال 4 ال 4 2.7 × (10×20) × 4 550 کارتن 50 27.5 25
3 ال نیمه 4 ال نیمه 4 2.7 × (10×10) × 4 330 کارتن 60 20 25
5 حصیری نیمه 4 حصیری نیمه 4 2.2 × 10 × 4 140 کارتن 180 25.5 210
6 پلاک 5.5 پلاک 5.5 1.9 × 20 × 5.5 350 کارتن 69 24 80
7 پلاک نیمه 5.5 پلاک نیمه 5.5 1.9 × 10 × 5.5 180 کارتن 132 24 160
8 ال 5.5 ال 5.5 2.7 × (10×20) × 5.5 730 کارتن 40 29.5 18
9 ال نیمه 5.5 ال نیمه 5.5 2.7 × (10×10) × 5.5 450 کارتن 48 21.5 18
10 پلاک 22 پلاک 22 1.9 × 22 × 5.5 380 کارتن 69 26.5 74
11 پلاک نیمه 11 پلاک نیمه 11 1.9 × 22 × 5.5 190 کارتن 138 26.5 145
12 پلاک 26 پلاک 26 2.1 × 26 × 5.5 588 کارتن 45 26.5 63
13 پلاک 8 پلاک 8 2.4 × 33 × 8 1100 کارتن 27 30 35
14 ال 8 ال 8 2.7 × (10×20) × 8 1100 کارتن 30 33 12
15 ال نیمه 8 ال نیمه 8 2.7 × (10×10) × 8 700 کارتن 36 25.5 12
16 لفتون (10 سوراخ) لفتون (10 سوراخ) 5.5 × 22 × 10 1400 فله
تماس