هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته‌است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر، آب و هوا، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد. خاک در اسلام یکی از پاک کننده‌ها محسوب می‌شود. خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست .

محصولات آجر نما قزاقی
ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
تعداد در شیرینگ
(قالب)
وزن شیرینگ
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
1 قزاقی کامل زرد قزاقی کامل زرد 5.5 × 20 × 10 10 17 77
2 قزاقی کامل گلبهی قزاقی کامل گلبهی 5.5 × 20 × 10 10 17 77
3 قزاقی کامل قرمز قزاقی کامل قزمز 5.5 × 20 × 10 10 17 77
4 قزاقی کامل مشکی قزاقی کامل مشکی 5.5 × 20 × 10 10 17 77
5 پلاک زرد 7.5 قزاقی طرح دار پلاک زرد 7.5 قزاقی طرح دار 3 × 24 × 7.5 20 17 50
6 پلاک گلبهی 7.5 قزاقی طرح دار پلاک گلبهی 7.5 قزاقی طرح دار 3 × 24 × 7.5 20 17 50
7 پلاک قرمز 7.5 قزاقی طرح دار پلاک قرمز 7.5 قزاقی طرح دار 3 × 24 × 7.5 20 17 50
8 پلاک مشکی 7.5 قزاقی طرح دار پلاک مشکی 7.5 قزاقی طرح دار 3 × 24 × 7.5 20 17 50
9 پلاک زرد 7.5 قزاقی ساده پلاک زرد 7.5 قزاقی ساده 3 × 24 × 7.5 20 17 50
10 پلاک گلبهی 7.5 قزاقی ساده پلاک گلبهی 7.5 قزاقی ساده 3 × 24 × 7.5 20 17 50
11 پلاک قرمز 7.5 قزاقی ساده پلاک قرمز 7.5 قزاقی ساده 3 × 24 × 7.5 20 17 50
12 پلاک مشکی 7.5 قزاقی ساده پلاک مشکی 7.5 قزاقی ساده 3 × 24 × 7.5 20 17 50
13 قزاقی نیمه زرد قزاقی نیمه زرد 20 × 5.5 × 5.5 18 17 39
14 قزاقی نیمه گلبهی قزاقی نیمه گلبهی 20 × 5.5 × 5.5 18 17 39
15 قزاقی نیمه قرمز قزاقی نیمه قرمز 20 × 5.5 × 5.5 18 17 39
16 قزاقی نیمه مشکی قزاقی نیمه مشکی 20 × 5.5 × 5.5 18 17 39
17 ال قزاقی زرد ال قزاقی زرد 10 – 20 × 5.5 × 5.5 16 17.5 16
18 ال قزاقی گلبهی ال قزاقی گلبهی 10 – 20 × 5.5 × 5.5 16 17.5 16
19 ال قزاقی قرمز ال قزاقی قرمز 10 – 20 × 5.5 × 5.5 16 17.5 16
20 ال قزاقی مشکی ال قزاقی مشکی 10 – 20 × 5.5 × 5.5 16 17.5 16
21 پلاک قزاقی زرد پلاک قزاقی زرد 3 × 20 × 5.5 30 15 77
22 پلاک قزاقی گلبهی پلاک قزاقی گلبهی 3 × 20 × 5.5 30 15 77
23 پلاک قزاقی قرمز پلاک قزاقی قرمز 3 × 20 × 5.5 30 15 77
24 پلاک قزاقی مشکی پلاک قزاقی مشکی 3 × 20 × 5.5 30 15 77
25 پلاک قزاقی رستیک زرد پلاک قزاقی رستیک زرد 3 × 20 × 5.5 30 15 77
26 پلاک قزاقی رستیک گلبهی پلاک قزاقی رستیک گلبهی 3 × 20 × 5.5 30 15 77
27 پلاک قزاقی رستیک قرمز پلاک قزاقی رستیک قرمز 3 × 20 × 5.5 30 15 77
28 پلاک قزاقی رستیک مشکی پلاک قزاقی رستیک مشکی 3 × 20 × 5.5 30 15 77
29 خطایی زرد خطایی زرد 4 × 20 × 20 7 16.8 24
30 خطایی گلبهی خطایی گلبهی 4 × 20 × 20 7 16.8 24
31 خطایی قرمز خطایی قرمز 4 × 20 × 20 7 16.8 24
32 خطایی مشکی خطایی مشکی 4 × 20 × 20 7 16.8 24
تماس