شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

صفحه اصلی شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

محصولات آجرنما سازه گستر به چهار دسته آجر زرد، آجر قرمز، آجر گلبهی و آجر نسوز تقسیم میشود. هر دسته از محصولات به تنهایی و یا ترکیبی در نما استفاده میشود.

آجر نسوز​

آجر نسوز
آجر قرمز آجر گلبهی آجر زرد

 

 

 

مروری بر محصولات

آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد 7*32*2.5 سانتیمتروزن تقریبی : 900 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 42 عدد با بند – 45 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز پلاک 7 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد 7*10-20*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 900 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 13 عدد با بند – 15 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز ال 7 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 4*20*2 سانتیمتر

وزن تقریبی : 270 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 100 عدد با بند – 125 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک 4 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما پلاک نیمه 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 4*10*2 سانتیمتر

وزن تقریبی : 140 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 200 عدد با بند – 250 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک نیمه 4 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 4*10-20*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 500 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 20 عدد با بند – 25 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال 4 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال نیمه 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 4*10-10*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 320 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 20 عدد با بند – 25 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال نیمه 4 سانت کلیک کنید.

آجرنما ال 4 سانتی زرد

فهرست محصولات :آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 5.5*20*2 سانتیمتر

وزن تقریبی : 350 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 76 عدد با بند – 91 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک 5.5 سانت کلیک کنید.

قیمت آجر نما 5 سانتی تبریز

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما پلاک نیمه 5.5 سانت زرد ، قرمز و گالهی با ابعاد 5.5*10*2 سانتیمتر

وزن تقریبی : 175 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 152 عدد با بند – 182 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما پلاک نیمه 5.5 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 5.5*10-20*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 700 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 16 عدد با بند – 19 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال 5.5 سانت کلیک کنید.

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

آجر نما ال نیمه 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 5.5*10-10*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 500 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 16 عدد با بند – 19 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال نیمه 5.5 سانت کلیک کنید.

آجر نما ال نیمه ۴ زرد
آجر نما ال نیمه ۴ زرد

فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

تماس